ЛАБОРАТОРІЯ ПРОТИВОМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ

 Керівник лабораторії:

 

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Казмірчук Віктор Володимирович

 

 

 

 

СПИСОК СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ:

Шульга Наталія Миколаївна провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

Андреєва Ірина Дмитрівна провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник;

Євсюкова Вікторія Юріївна - старший науковий співробітник, кандидат медичних наук;

Волянська Надія Олександрівна - старший науковий співробітник;

Радченко Олена Олександрівна - старший науковий співробітник;

Поволокіна Інна Вікторівна - старший науковий співробітник;

Клиса Тетяна Леонидівна - старший науковий співробітник;

Щербак Ольга Миколаївна - науковий співробітник;

Юдін Ігор Петрович - науковий співробітник;

Чумаченко Олена Олегівна - молодший науковий співробітник;

Скрипнік Віра Данилівна лаборант;

Мірошник Надія Іванівна лаборант;

Іванова Ірина Миколаївна – лаборант.

 

СПИСОК АСПІРАНТІВ ЛАБОРАТОРІЇ:

- з відривом від виробництва


Маланчук Світлана Генадіївна (строки навчання 01.11.2009 31.10.2012), керівник Волянський А. Ю.;

Моісеєнко Тетяна Миколаївна (строки навчання 01.11.2011 31.07.2014), керівник Волянський Ю. Л.;

- без відрива від виробництва

Маслянчук Оксана Анатоліївна (строки навчання 01.11.2010 31.10.2014), науковий керівник Кучма І. Ю.;

Парусова Ярослава Юріївна (строки навчання 01.11.2009 31.10.2013), науковий керівник Волянський Ю. Л.;

Солоніна Наталія Леонидівна (строки навчання 01.11.2010 31.10.2014), науковий керівник Кучма І. Ю.;

Черняєва Тамара Анатоліївна (строки навчання 01.11.2010 31.10.2014), науковий керівник Кучма І. Ю.;

Кузьменко Юлія Павлівна (строки навчання 01.11.2010 31.10.2014), науковий керівник Волянський Ю. Л.;

Танасов Сергій Василійович (строки навчання 01.11.2011 31.10.2015), науковий керівник Волянський Ю. Л.;

Гушилик Борис Іванович (строки навчання 01.11.2011 31.10.2015), науковий керівник Кучма І. Ю.;

Мельник Анатолій Леонідович (строки навчання 01.11.2011 31.10.2015), науковий керівник Казмірчук В. В.;

 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ ЛАБОРАТОРІЇ:

1.     НДР АМН 67/2005 «Дослідження впливу допоміжних речовин на підвищення біологічної активності антибіотиків у лікарських формах».

2.        НДР АМН 66/2005 «Розробка протимікробного засобу на основі біологічно активних речовин Humulus lupulus L. для лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань».

3.        НДР АМН 81/2008 «Визначення хімічних сполук з протимікробною активністю серед синтетичних похідних кумаринів та їх гетероаналогів для подальшого застосування в розробці нових лікарських засобів».

4.                 НДР АМН 82/2008 «Розробка протимікробного лікарського засобу на основі хмелепродуктів для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів засобів».

 

ПОТОЧНІ НДР, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЇ:

1. АМН 97/2011 «Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нанокомпозитних покриттів на основі біополімерів та протимікробних засобів для медичних імплантів»;

2.     АМН 99/2011 «Протимікробна активність новосинтезованих конденсованих нітрогеновмісних сполук та перспективи створення на їх основі профілактичних і лікувальних засобів».

 

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1.   Синтез и антимикробная активность 3-[1,2,4-оксадизол 5-ил]кумаринов [Текст] / В. В. Казмирчук, А. С. Детистов, И. А. Журавель, С. Н. Коваленко // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2007. – Т.5, вип. 4(20). – С. 41 – 43.

2.   Юдин И. П. Современные подходы к оценке жизнеспособности бактерий с акцентом на феномене некультурабильности [Электронный ресурс] / И. П. Юдин // Анналы Мечниковского института. 2007. № 3. – С. 8–16. –Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2007/07yipnfn.pdf.

3.   Разработка композиций противомикробных средств с повышенной специфической активностью [Электронный ресурс] / В. В. Казмирчук, И. Ф. Белоконь, В. Ю. Евсюкова и др. / Annals of Mechnicov`s Institute. 2007. № 4. – С. 39–42. // Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2007/j42007.htm.

4.   Синтез та антимікробна активність похідних 7-метил-6-оксо-2Н,6Н-тієно[2´,3´:4,5]піримідо[2,1-b][1,3,4]тіадіазин-8-карбонової кислоти [Текст] / В. В. Казмірчук, С. М. Коваленко, С. В. Власов та ін. // Вісник фармації. – 2008. – № 1 (53). – С. 3–7.

5.   Antimicrobial activity of synthetic derivates of condensed heterocyclic compounds with pyridine fragment [Electronic resource] / V. Y. Evsukova, I. D. Andreieva, V. V. Kazmirchuk et al. // Annals of Mechnikov Institute. – 2009. – № 1. – P. 14–18. – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2009/j12009.htm.

6.   Противомикробная активность Humulus lupulus l. [Текст] / В. В. Казмирчук, Н. И. Ляшенко, А. В. Спиридонов и др. // Ботанические  сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения: матер. междунар. науч.-практич. конф., Белгород, 18 – 21 мая 2009 г. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2009. – C. 438 – 441.

7.   Перспективи розробки лікарських засобів на основі конденсованих гетероциклічних сполук для застосування в акушерстві та гінекології [Текст] / В. Ю. Євсюкова, І. Д. Андреєва, О. М. Щербак, Т. О. Волков // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. : труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – Сімферополь: Издательский центр КГМУ, 2009. – Т. 145. – Ч. ІІІ. – C. 75–76.

8.   Пат. UA 92273 U. МПК (2006): А61К 36/185, А61Р 31/04 Застосування вуглекислотного екстракту хмелю в якості активної субстанції в фармацевтичних композиціях з протимікробною дією / Казмірчук В.В. [та ін.]; заявник та власник патенту Казмірчук В.В.; ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України». - № а200907812; заявл. 24.07.2009; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19/2010.

9.   Пат. UA 92274 U. МПК (2006): А61К 36/185, А61Р 31/04 Застосування спиртового екстракту хмелю як активної субстанції в фармацевтичних композиціях з протимікробною дією / Казмірчук В.В. [та ін.]; заявник та власник патенту Казмірчук В.В.; ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України». - № а200907813; заявл. 24.07.2009; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19/2010

10.       Волянський Ю.Л., Євсюкова В.Ю., Казмірчук В.В., Кучма І.Ю., Журавель І.О., Маслянчук О.А., Марющенко А.М., Шатило Ю.В., Борисов О.В., Волков А.О., Руденко Л.М., Андреєва І.Д., Макаренко В.Д.., Щербак О.М., Данкович Н.О. 5-гідроксиметил-2-іміно-8-метил-2Н-пірано[2,3-с]піридин-3-N-(3-фторофеніл)карбоксамід, що має антикандидозну активність. Заявка на винахід № а201001173 від 05.02.2010 р.

11.       Євсюкова В.Ю., Волянський А.Ю., Казмірчук В.В., Шульга Н.М., Журавель І.О., Міроненко Л.Г., Шатило Ю.В., Борисов О.В., Макаренко В.Д., Перетятко О.Г., Волков Т.О., Григорчук О.А., Замятіна Н.М. {2-N-[4-(6-метилбензотіазоліл-2)феніл]іміно-3-N-(2-етилфеніл)карбоксамідо-8-метил-2Н-пірано[3,2-с]піридин-5-іл}-метилацетат, що має антикандидозну активність. Заявка на винахід № а201001177 від 05.02.2010 р.

12.       Тhe antibacterial properties of condensed heterocyclic compounds (review) [Electronic resource] / V. Y. Evsukova, I. D. Andreieva, V. V. Kazmirchuk, O. A. Маslyanchuk // Annals of Mechnikov Institute. – 2010. – № 1. – С. 510. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2010/j12010.htm.

13.       Мікробіологічне обґрунтування застосування 7-азакумаринів при інфекційних хворобах [Текст] / В. Ю. Євсюкова, І. Д. Андреєва, В. Д. Макаренко, І. О. Журавель // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. –  № 1(9). – С.143-144.

14.       7-азакумарины – перспективные соединения с противомикробными свойствами [Текст] / В. Ю. Евсюкова, И. Д. Андреева, В. В. Казмирчук, О. Н. Щербак // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2010. – Т. 12. – № 2. – Прил. 1. – С. 26.

15.       Євсюкова В. Ю. Антифунгальна активність похідних 7-азакумаринів [Текст] / В. Ю. Євсюкова, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук // Вісник проблем біології та медицини. – 2010. – № 2. – С. 156–159.

16.       Андреєва І. Д.  Експериментальне обгрунтування перспектив застосування 7-азакумаринів при інфекціях сечових шляхів у жінок [Текст] / І. Д. Андреєва // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-билогических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского госуд. мед. универс. им. С.И. Георгиевского. – Симферополь. : Издат. центр КГМУ, 2010. – Т. 149.Ч. 4. – С. 9–11.

17.       Євсюкова В. Ю.  Перспективи 7-азакумаринів у подоланні антибіокорезистентності при нозокоміальних грибкових інфекціях [Текст] / В. Ю. Євсюкова / Харківська хірургічна школа. – 2010. - № 4(42). – С. 95–98.

18.       Андреєва І. Д.  Можливості похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів при ускладненнях стафілококової етіології [Текст] / І. Д. Андреєва / Харківська хірургічна школа. – 2010. - № 4(42). – С. 99–102.

19.       Євсюкова В. Ю. Протимікробна активність похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів щодо мікроорганізмів сімейства Еnterobacteriaceae [Текст] / В. Ю. Євсюкова // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – № 4. – Т. 12. – С. 78–80.

20.       Казмірчук В. В. Перспективи застосування Нumulus lupulus l. при інфекціях верхніх дихальних шляхів (огляд літератури) [Текст] / В. В. Казмірчук, І. Д. Андреєва, В. Д. Макаренко // Інфекційні хвороби. – 2010. № 2. – С. 79–84.

21.       Андреєва І. Д. Дослідження протимікробної активності перспективних похідних 7-азакумаринів [Текст] / І. Д. Андреєва // Вісник наукових досліджень. – 2010. № 2. – С. 118119.

22.       Євсюкова В. Ю. Вплив похідних 2Н-пірано[2,3-c]піридинів на адгезивні властивості грибів роду Сandida [Текст] / В. Ю. Євсюкова // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 2. – С. 98 – 100.

23.       Синтез 2Н,6Н-піримідо[2,1-b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх антимікробна активність [Текст] / С. М. Коваленко, С. В. Власов, А. І. Федоров та ін. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2010. – Т.8. – Вип. 3(31). – С. 52–57.

24.       Вивчення токсичних ефектів похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів [Текст] / В. Ю. Євсюкова, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук, В. І. Юхименко // Світ медицини та біології. - №  4. – 2010. – С. 111–113.

25.       Євсюкова В. Ю. Вивчення місцевоподразнюючої та сенсибілізуючої дії похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів [Текст] / В. Ю. Євсюкова, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук // Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. .- 2010. - № 4(32). – Т. 10. - С. 68–71.

26.       Євсюкова В. Ю. Перспективи 2Н-пірано[2,3-с]піридинів у подоланні антибіотикорезистентності при інфекційних ускладненнях в акушерстві та гінекології [Текст] / В. Ю. Євсюкова, Т. О. Волков, В. В. Казмірчук, О. О. Чумаченко // Таврический медико-биологический вестник. - 2010. – Т. 13, 4 (52). – С. 51–53.

27.       Research of general toxicity of 2Н-pirano[2,3-c]pyridine derivatives [Electronic resource] / V. Y. Yevsyukova, I. D.Andreieva, V. V. Kazmirchuk et al. // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 1. – С. 26–29. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_1/j12011.htm.

28.       Потенциал производных 4H-пиридо[4´,3´:5,6]пирано[2,3-d]пиримидина на пути преодоления распространения антибиотикорезистентности [Текст] / О. Н. Щербак, И. Д. Андреева, В. В. Казмирчук, В. Ю. Евсюкова // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2011. – Т. 13. -  № 2 – Прил. 1. - С.39.

29.       Активность новых производных конденсированных азотсодержащих гетероциклов с пиримидиновым фрагментом в отношении грибов рода Candida [Текст] / О. Н. Щербак, И. Д. Андреева, В. В. Казмирчук и др. // Проблемы медицинской микологии. – 2011. – Т. 13. - № 2. – С. 123 – 124.

30.       Щербак, О. М. Результати первинного мікробіологічного скринінгу нових похідних конденсованих нітрогеновмісних гетероциклів, що містять піримідиновий фрагмент [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 3 ( 86 ). - С. 171 – 173.

31.       Щербак, О. М. Перспективи вивчення протимікробної дії нових похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6]пірано [2,3-d]піримідину [Текст] / О. М. Щербак // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2011. – Вип. ХХIV, № 2. – С. 116 – 118.

32.       Перспективи застосування похідних конденсованих нітрогеновмісних гетеро циклів, що містять піримідиновий фрагмент, при отомікозах [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, Д. М. Чернишенко та ін.. // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2 ( 63 ). – С. 111 – 112.

33.       Розробка лікарського засобу місцевого застосування з хмеля звичайного для лікування синуситів [Текст] / В. В. Казмірчук, І. В. Поволокіна, О. О. Радченко та ін. // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2 ( 63 ). – С. 109 – 110.

34.       Щербак, О. М. Активність похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6]пірано [2,3-d]піримідину щодо грибів роду Сandida [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук // Світ медицини та біології. – 2011. - № 3. - С. 41- 44.

35.       Дослідження гострої токсичності нових похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6] пірано [2,3-d] піримідину [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук, М. С. Погоріла, Л. Т. Бойко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип. XXIV, № 3. – С. 100 – 103.

36.       Антимикробные свойства нанокомпозитных материалов на основе фосфатов кальция и хитозана [Текст] / Н. Н. Шульга, Л. Б. Суходуб, А. А. Яновская и др. // Нанотехнології у фармації та медицині: матеріали міжнар. наук. – практ. конф., м. Харків, 13 –14 жовтня 2011р. – Х., 2011. – С. 248.

37.       Щербак О. М. Активність похідних конденсованих нітрогеновмісних сполук з піридиновим фрагментом щодо грампозитивних мікроорганізмов [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук // Харківська хірургічна школа. 2011. – № 5. – С. 48–51.

38.       Препараты на основе фенольной гидрофильной субстанции прополиса и их применение в терапии инфекционных заболеваний / Е. А. Радченко, Н. Н. Шульга, Б.И. Гушилик и др. // Аннали Мечниковського інституту. – 2011. - № 4. – С. 312-313. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_4/index.htm

39.       Суходуб Л. Б. Біосумісні кальцій-фосфатні покриття для металевих імплантатів/ Л. Б.Суходуб, А. Ю. Волянський, Л. Ф. Суходуб, Б. І. Гушилик, І. Г. Гайдучок, В. В. Казмірчук, Н. М. Шульга, І. В. Поволокіна, А. В. Парусов // Анали Мечніковського Інституту. – 2011. - №4. – с.252-258. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_4/index.htm

40.       Патент 94962 Україна, МПК A61F 2/02 A61K 6/02 A61C 5/08 B05D 1/04.Спосіб отримання кристалічного гідроксилапатитного покриття на імплантах та ендопротезах з титану та його сплавів / Суходуб Л.Б., Суходуб Л.Ф.;  заявник і власник  Інститут прикладної фізики НАН України. – № а 2009 03282; заявл. 06.04.09; опубл.25.06.11, Бюл. № 12.

41.       Заявка № а201107115 Україна МПК А61К31/33 C07D495/12. 2-(6-гідроксиметил-9-метил-2арил-5Н-піридо[4`,3`:5,6]пі-рано[2,3-d]піримидин-4-ілсульфаніл)ацетамід з антифунгальною активністю [Текст] / Щербак О. М., Кучма І. Ю., Казмірчук В. В., Русак П. С., Журавель І. О., Крестецька С. Л., Андреєва І. Д., Міроненко Л. Г., Волков Т. О., Лахман С. М., Чернишенко Д. М., Шульга Н. М., Пічевська Н. І., Голубка О. В., Макаренко В. Д. (Україна); заявник ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України»; заявл. 06.06.11.

 

 

Гіперпосилання на деякі статті:

1.     Разработка композиций противомикробных средств с повышенной специфической активностью [Электронный ресурс] / В. В. Казмирчук, И. Ф. Белоконь, В. Ю. Евсюкова и др. / Annals of Mechnicov`s Institute. 2007. № 4. – С. 39–42. // Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2007/j42007.htm

2.     Юдин И. П. Современные подходы к оценке жизнеспособности бактерий с акцентом на феномене некультурабильности [Электронный ресурс] / И. П. Юдин // Анналы Мечниковского института. 2007. № 3. – С. 8–16. –Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2007/07yipnfn.pdf.

3.     Antimicrobial activity of synthetic derivates of condensed heterocyclic compounds with pyridine fragment [Electronic resource] / V. Y. Evsukova, I. D. Andreieva, V. V. Kazmirchuk et al. // Annals of Mechnikov Institute. – 2009. – № 1. – P. 14–18. – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2009/j12009.htm

4.     Тhe antibacterial properties of condensed heterocyclic compounds (review) [Electronic resource] / V. Y. Evsukova, I. D. Andreieva, V. V. Kazmirchuk, O. A. Маslyanchuk // Annals of Mechnikov Institute. – 2010. – № 1. – С. 510. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2010/j12010.htm.

5.     Євсюкова В. Ю. Протимікробна активність похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів щодо мікроорганізмів сімейства Еnterobacteriaceae [Текст] / В. Ю. Євсюкова // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – № 4. – Т. 12. – С. 78–80. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/zmzh/2010_4/evsuk.pdf

6.     Казмірчук В. В. Перспективи застосування Нumulus lupulus l. при інфекціях верхніх дихальних шляхів (огляд літератури) [Текст] / В. В. Казмірчук, І. Д. Андреєва, В. Д. Макаренко // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 79–84.http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/infKhvor/2010_2/18.pdf

7.     Синтез 2Н,6Н-піримідо[2,1-b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх антимікробна активність [Текст] / С. М. Коваленко, С. В. Власов, А. І. Федоров та ін. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2010. – Т.8. – Вип. 3(31). – С. 52–57. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/jofkh/2010_3/52-57.pdf

8.     Євсюкова В. Ю. Перспективи 2Н-пірано[2,3-с]піридинів у подоланні антибіотикорезистентності при інфекційних ускладненнях в акушерстві та гінекології [Текст] / В. Ю. Євсюкова, Т. О. Волков, В. В. Казмірчук, О. О. Чумаченко // Таврический медико-биологический вестник. - 2010. – Т. 13, 4 (52). – С. 51–53. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tmbv/2010_4/Evsukova.pdf

9.     Research of general toxicity of 2Н-pirano[2,3-c]pyridine derivatives [Electronic resource] / V. Y. Yevsyukova, I. D.Andreieva, V. V. Kazmirchuk et al. // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 1. – С. 26–29. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_1/j12011.htm.

10.              Активность новых производных конденсированных азотсодержащих гетероциклов с пиримидиновым фрагментом в отношении грибов рода Candida [Текст] / О. Н. Щербак, И. Д. Андреева, В. В. Казмирчук и др. // Проблемы медицинской микологии. – 2011. – Т. 13. - № 2. – С. 123 – 124. http://www.rusmedserv.com/mycology/html/mapo_2_2011.pdf

11.              Щербак, О. М. Перспективи вивчення протимікробної дії нових похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6]пірано [2,3-d]піримідину [Текст] / О. М. Щербак // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2011. – Вип. ХХIV, № 2. – С. 116 – 118.http://www.zsmu.edu.ua/upload/files/jurnals/aktualni_2011_2.pdf

12.              Дослідження гострої токсичності нових похідних 4H-піридо [4´,3´:5,6] пірано [2,3-d] піримідину [Текст] / О. М. Щербак, І. Д. Андреєва, В. В. Казмірчук, М. С. Погоріла, Л. Т. Бойко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип. XXIV, № 3. – С. 100 – 103. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/apfnp/2011_3/zcerbak.pdf

13.              Препараты на основе фенольной гидрофильной субстанции прополиса и их применение в терапии инфекционных заболеваний / Е. А. Радченко, Н. Н. Шульга, Б.И. Гушилик и др. // Аннали Мечниковського інституту. – 2011. - № 4. – С. 312-313. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_4/index.htm

14.              Суходуб Л. Б. Біосумісні кальцій-фосфатні покриття для металевих імплантатів/ Л. Б.Суходуб, А. Ю. Волянський, Л. Ф. Суходуб, Б. І. Гушилик, І. Г. Гайдучок, В. В. Казмірчук, Н. М. Шульга, І. В. Поволокіна, А. В. Парусов // Анали Мечніковського Інституту. – 2011. - №4. – с.252-258. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_4/index.htm