Лабораторія анаеробних інфекцій                  

 

      

Завідувач лабораторії:

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Деркач Світлана АндріївнаПоточний ISO-сертифікат

  

Наукові співробітники:

Дяченко В. Ф. – провідний науковий співробіник, кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

Марющенко А. М. – провідний науковий співробіник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Городницька Н. І. - кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Куцай Н. М. - молодший науковий співробітник

Сердечна Е.С. - молодший науковий співробітник

 
 Публикації за 2014-2019 гг.

Загальна кількість публікацій 38, з них 3 патента, 16 статей, 19 тез та докладів на наукових конференціях.

 


 1. Пат. 89974 UA, МПК С 12 Q1 / 04 (2006.01) Способ ускоренного выявления метицилинорезистентних штаммов стафилококка / Деркач С. А., Воронкина И. А., Коцар О. В., Крылова И.А.; заявитель Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины »- № u 2013 13174; заявл. 12.11.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № сентября 2014 0114U000245 2016.
 2. Протимікробна композиція для інгібування біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa та Enterobacteriaceae Протимікробна композиція для інгібування біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa та Enterobacteriaceae / Дьяченко В.Ф.Чигиринська Н.А.Городницька Н.І.Куцай Н.М.
 3. Заявка № u 2018 10007. МПК . Спосіб довготривалого зберігання   мікроорганізмів  / Деркач С.А., Мартинов А.В., Городницька Н.І., Куцай Н.М.; ДУ«ІМІ НАМН» . - заявл. 08.10.2018.       17.12.2018 р. За № 31826/3У/18отримано рішення про видачу   деклараційного патенту на корисну модель.          
 4. Дисбіози кишок у дітей з неінфекційним генезом захворювань та фагочутливість вилучених штамів S. aureus [Текст] / С.А. Деркач,  І.А.Воронкіна, О.В. Коцар, І.А. Крилова, Л.С. Махота [Текст] // «Довкілля і здоров’я» збірник матеріалів науково-практичної конференції 25.04.14р. м. Тернопіль С. 82-84.
 5. Порівняльна характеристика різних методів досліджень метицилінорезистентності позалікарняних штамів S. aureus [Текст] / С.А. Деркач, О.В. Коцар, І.А. Воронкіна, І.А. Крилова, Л.С. Габишева // Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні м. Київ., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. А.В. Громашевського НАМН України» 15.09.2014р.
 6. Ефективність протимікробної дії двохкомпонентних комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами ентеробактерій [Текст] / В.Ф. Дяченко, Ю.А. Ягнюк, А.М. Марющенко // збірник матеріалів науково-практичної конференції Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні м. Київ., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. А.В. Громашевського НАМН України»., 2014р., С. 16-17.
 7. Рівень антибіотикорезистентності клінічних штамів-збудників гнійно-запальних ускладнень в торокальній та абдомінальній хірургії [Текст] / В.Ф. Дяченко, А.М. Марющенко, Ю.А. Ягнюк // збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ ст.» м. Львів., 2014. – С. 98-100.
 8. Дослідження ефективності протимікробної діх комбінацій антибіотиків методом «шахової дошки» та методом «час – бактерицидний ефект» [Текст] / В.Ф. Дяченко, А.М. Марющенко, Ю.А. Ягнюк // Міжнародна науково-практичної конференція молодих вчених. Тези доповідей  м.Вінниця., 2014. – с. 14.
 9. Застосування 5-гидроксиметил-2-іміно-8-метил 2Н-пірано [2,3-с] перидин-3-N-(3-фторфеніл) карбоксамиду як засобу з антикандидозною активністю [Текст] / А.М. Марющенко, Ю.Л. Волянський, В.Ю. Євсюкова,  В.В.Казмірчук, І.Ю. Кучма, І.О. Журавель, О.А. Масланчук, Ю.В. Шатило, О.В. Борисов // Наукова пропозиція. – Інформаційний бюлетень (додаток до журналу Національної академії медичних наук України. – вип. 37. – Київ 2014. – С. 68-69).
 10. Експериментальне визначення рівня біоплівкоутворення у MRSA та MSSA штамів [Текст] / С.А. Деркач, І.А. Крилова, І.А. Воронкіна, Л.С. Габишева, С.Ю. Півненко, Л.Г. Федорова // «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями» матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів присвяченої 170-річчу з дня народження І.І. Мечникова м. Харків., 2015. – с. 78.
 11. Вивчення ефективності комбінацій антибіотиків по відношенню до полірезистентних збудників гнійно-запальних процесів [Текст] /  В.Ф.Дяченко, А.М. Марющенко, Т.В. Бомко // Науково-практичної конференція за участю міжнародних спеціалістів м. Харків. 2015. – с. 13.
 12. Вивчення впливу комбінацій ципрофлоксацину з іншими антибіотиками на полірезистентні штами кишкової палички [Текст] / В.Ф. Дяченко,  А.М.Марющенко, Н.М. Куцай // Матеріали ХХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Ліки людини «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 25 травня 2015р. м. Харків., С. 225-227
 13. Вплив хілаку на біоплівкоутворення штамами S. aureus [Текст] / / С.А. Деркач, І.А. Воронкіна // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень». 22-23 липня 2016р. м. Дніпропетровськ., С. 69-71.
 14. Удосконалення первинної спеціалізації (інтернатури) і післядипломної підготовки лікарів-бактеріологів [Текст] // А.Ю. Волянський, С.В. Бірюкова, Г.М. Большакова, О.М. Савінова, В.І. Чернявський, І.Ю. Кучма, О.Б. Колотова, Ю.В. Войда, В.І. Білозерський, А.М. Марющенко  // Матеріали міжнародної ХІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»  12-13 травня 2016р., м. Тернопіль., Том. 2., С. 228-229.
 15. Вивчення протимікробної активності комбінацій фосфоміцину з цефіпімом та фосфоміцину з тієнамом щодо поліантибіотикорезистентних штамів ентеробактерій [Електронний ресурс] // В.Ф. Дяченко, А.М. Марющенко, Н.А. Чигиринська, Н.М. Куцай // Анали Мечниковського інституту 2016. – № 2. – С. 40-42.
 16. Вплив біоцид них засобів (мірамістину та хілаку) на процес біоплівкоутворення S. aureus [Текст] // С.А. Деркач, І.А. Воронкіна, С.С. Кхедер, Л.С. Габишева, І.А. крилова // Biomedical and biosocial anthropology jurnal 2016.  – № 26. – С. 12-15.
 17. Ефективність дії комбінацій препаратів з групи фторхінолонів з іншими антибіотиками на полірезистентні штами синьо гнійної палички та ентеробактерії[Текст]  // В.Ф. Дяченко, А.М. Марющенко, Н.А. Чигиринська, Н.М. Куцай / Biomedical and biosocial anthropology jurnal 2016.  – № 26. – С. 71-74.
 18. Стан та перспективи імунопрофілактики синьогнійної інфекції [Текст]  // С.А. Деркач, А.В. Мартинов /  Міжнародна науково-практична конференція « Ключові питання наукових досліджень в області медицини у XXI сторіччі».  – 14-15 квітня. – Одеса. – 2017р.- С. 87-92.
 19. Антибіотикорезистентність позалікарняних штамів P. aeruginosa [Текст] // С.А. Деркач, Н.М. Куцай, І.А. Крилова, Л.М. Габишева / Науково-практична конференція « Здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація)», присвячена 130-річчю заснування ДУ “ ІМІ НАМН” . – 18-19 травня. -Харків. – 2017 р. – С. 88-89.
 20. Сучасні підходи до лабораторної діагностики C. difficile інфекції [Текст] // Кхедер     С.С.Дяченко В.Ф., Воронкіна І.А. / Науково практична конференція «Здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями» присвячена 130-річчу зоснування ДУ «ІМІ НАМН» 18-19.05.2017р.  - м. Харків. -  С. 93-94.
 21. Influence of enhancers on the adaptation  of  bacteriophages to clinical strains of Pseudomonas aeruginosa / N.I Gorodnitskaya , L.N. Gabysheva , S.A . Derkach., A.V. Martynov, N. M. Kutsay [електронний ресурс] // Annals of Mechnikovs Institute. - 2018. - N 4.
 22. Деркач С.А. Адаптація бактеріофагів до клінічних культур Pseudomonas aeruginosa  / С.А. Деркач, Н.М. Куцай, І.А. Крилова, Л.М. Габишева, Н.І. Городницька // Науково-практична конференція з міжнародною участю « Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності», присвячена 80-річчю від дня народження  та 50-річчю професійної діяльності професора І.Й. Сидорчука. - 29 січня. -  Чернівці.– 2018. С. 46-47.
 23. Експериментальне вивчення впливу деяких компонентів живильних середовищ на інтенсивність росту штамів C.DIFFICILE [Текст] // В.Ф.Дяченко, І.А.Воронкіна,С.С.Кхедер, Г.П.Тараненко /Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів».-16-17 травня 2019р.-м.Харків,-С.45-46.
 24. Стан та перспектива імунотерапії та імунопрофілактики синьогнійної інфекції [Текст] // Деркач С.А., Куцай Н.М., Габишева Л.С./Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів».-16-17 травня 2019р.-м.Харків,-С.43-44.
 25. Гетерогенність популяції стафілококів за ознакою метицилінорезистентності [Текст] / О.В. Коцар, І.А. Воронкіна,  С.А.Деркач, І.А. Крилова, Л.С. Габишева // Анали Мечниковчького інституту 2014. – № 1. – С. 61-65.
 26. Дослідження протимікробної активності комбінацій фосфаміцину з цефепімом та фосфаміцину з тієнамом, щодо поліантибіотикорезистентних штамів синьо гнійної палички [Текст] / В.Ф.Дяченко, А.М. Марющенко, Ю.А. Ягнюк, Н.М. Куцай // Анали Мечниковчького інституту 2014. – № 4. – С. 78-82.
 27. Здатність до біоплівкоутворення ізолятів S. aureus вилучених з різних еконіш [Текст] / І.А. Воронкіна, С.В. Пономаренко, Т.П. Осолодченко,  О.В. Порт, І.В. Пірцхалава // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип.. 3. – Т. 3 (112). – С. 245-248.
 28. Мікробіологічні аспекти лікування гнійно-запальних захворювань [Текст] / С.А.Деркач // Інфекційні хвороби 2015. – № 4 (82). – С. 5-15.
 29. Експериментальне визначення здатності до плівкоутворення метицилінорезистентних та метициліночутливих штамів стафілококу [Текст] / І.А. Воронкіна,  С.А.Деркач, І.А. Крилова, Л.С. Габишева // Анали Мечниковчького інституту 2015. – № 4. – С. 59-65.
 30. Деркач С.А. Фагочутливість позалікарняних штамів Pseudomonas aeruginosa. Адаптація фагів / С.А. Деркач, Л.М. Габишева, Н.І. Городницька // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини . 22-23 червня - Львів. - 2018. - С. 92-96.
 31. Порівняльна активність антисиньогнійних антибіотиків та бактеріофагів відносно поза лікарняних штамів Pseudomonas aeruginosa /  С.А. Деркач, Городницька Н.І., Габишева Л.М., Н.М. Куцай // Вісник проблем біології та медицини. – Полтава, 2018. – Вип. 4.- Том 1 (146). – С. 204-208.
 32. Immunoprophylaxis of pseudomonas: achievements and perspectives / Gorodnitskaya N.I., Gabysheva L.N., Derkach S.A., A.V. Martynov A.V.  // Annals of Mechnikovs Institute. - 2018. - N 2. - P. 5-15.