ЛАБОРАТОРІЯ НОВИХ ТА МАЛОВИВЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ЛНМІЗ)

 

Завідувач ЛНМІЗ Похил Сергій Іванович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Pokhill


Список співробітників ЛНМІЗ:

Похил С. І. – завідувач, доктор медичних наук, старший науковий співробітник;

Тимченко О. М. – провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, старгий науковий співробітник;

Чигиринська Н. А. – старший науковий співробітник;

Клиса Т.Л. – старший науковий співробітник;

Костиря І.А. - науковий співробітник


Поточний  ISO-сертифікат


 

23

 

 


Список наукових публікацій:

1. Похил С.І. Бабезіоз: колективна монографія / С.І. Похил, К.І. Бодня, І.І. Торяник та ін. - Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. - 204 с. - ISBN 978-617-7555-82-6.

2. Похил С.І. Бабезіоз: навчальний посібник / С.І. Похил, К.І. Бодня, І.І. Торяник та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. -112 с. - ISBN 978-617-7555-79-6.

3. Яковенко Д.В. Оцінка диференційної ефективності методів фарбування ооцист криптоспоридій [Електронний ресурс] / Д. В. Яковенко, С. І. Похил, О. М Тимченко., Н. А. Чигиринська, І. А. Костиря // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. - Вип. 4, Том 1 (146). - С. 198-203. Режим доступу: DOI 10.29254/2077-4214-2018-4-1-146.

4. Pokhil1 S.I. Practical experlence in using the Mini Parasep faecal parasite concentrator for Cryptosporidium spp. oocysts detection in stool [Electronic resource] / S.I. Pokhil, O.M. Tymchenko, D.V. Iakovenko [et al.] // Annals of Mechnikov Institute. - 2018. – . 3. – P. 33-40. – Mode to access: DOI: 10.5281/zenodo.1456534.

5. Чигиринська Н.А. Макро-мікроскопічні зміни слизової стравоходу дітей з криптоспоридіозом та ВІЛ–інфекцією [Teкст] / Н.А. Чигиринська, І.І Торяник, С. І. Похил [та ін.] // Ветеринарна медицина. - 2018. - Вид. № 104. – С. 434 – 436. – Режим доступу: http://jvm.kharkov.ua/sbornik/104/104.php.

6. Похил С.І. Виявлення ооцист криптоспоридій в зразках фекалій у дітей групи підвищеного ризику методом світлової мікроскопії [Текст] / С. І. Похил, О. М. Тимченко, Н. А. Чигиринська [та ін.] // Збірник наукових робіт «Медична наука та практика ХХI століття». – Київ, 2018. - С. 78 – 82

7. Bondarenko А.V. Experimental - Biological Model of Bartonellosis [Text] / А.V. Bondarenko, S.I. Pokhyl, D.V. Katsapov, V.M. Kozko // J. Pharmacy and Pharmacology (United Kingdom). - 2017. - Vol. 69, No 5. - P. 374-378. – Mode to access: DOI: 10.17265/2328-2150/2017.06.009.

8. Похил С.І. Криптоспоридіоз: нова медико-соціальна проблема. Принципові шляхи розв’язання (Стислий аналіз науково–теоретичної та патентної інформації) [Тeкст] / С.І. Похил, І.І. Торяник, О.М. Тимченко [та ін.] // Український науково-практичний журн. урологів, андрологів та нефрологів. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 27 – 31. – Режим доступу: journals.uran.ua/urology/ article/download/149753/148955.

9. Торяник И.И. Морфологическая характеристика слизистой оболочки и лимфоидных структур аппендикса при криптоспоридиозе на фоне ВИЧ / СПИД – инфекции [Teкст] / И.И. Торяник, С.И. Похил, Е.Н. Тимченко [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2017. – Т. 16, № 5. - С 90 – 95.Режим доступу: https://elib.vsmu.by/handle/ 123/17159.

10. Похил С.І. Застосування диференційної діагностики шкірних проявів бартонельозу (перуанської бородавки) у сучасній клініко-лабораторній практиці / С.І. Похил, І. І. Торяник, О. М. Тимченко [та ін.] // Український журн. медицини, біології та спорту. - 2017. – Том 2, Вид. 2. - С. 44-48. - Режим доступу: https://doi.org/10.26693/jmbs02.02.044.

11. Похил С.І. Онтогенез бабезій та його вплив на патогенетичний сценарій бабезійної інфекції [Teкст] / С. І. Похил, І. І Торяник, О. М Тимченко [та ін.] // Експериментальна та клінічна медицина. – 2016. - № 2. - С. 147-150. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2414-4517/article/view/117832.

12. Похил С.І. Прискорений метод подвійного забарвлення мазків крові з нашаруванням діамантового зеленого [Teкст] / С. І. Похил, І. І. Торяник, О. М Тимченко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Вип. 3, Том 1(122). - С. 275-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vpbm_2015_3(1)__63.

13. Похил, С. І. Миші піщанки у сучасному експерименті [Teкст] / С. І Похил., І. І. Торяник, О. М. Тимченко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2015. - № 3. – С.149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ S_med_2015_3_39.

14. Похил, С. І. Методи сучасної діагностики бабезіоза. Критерії якості. Переваги та недоліки (Повідомлення перше) [Електронний ресурс] / С.І. Похил., І. І. Торяник, О. М. Тимченко [та ін.] // Аннали Мечниковського Інституту. – 2015 - № 3 – С. 59-65. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ami_2015_3_9.

15. Похил, С. І. Порівняльна цитологічна діагностика мазків крові при бабезійній інфекції [Електронний ресурс] / С. І. Похил, І. І Торяник, О. М Тимченко [та ін.] // Аннали Мечниковського Інституту. - 2015 - №2. – С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2015_2_33.

16. Похил С.І. Мікроскопія селезінки нелінійних мишей у нормі та при бабезіозної інвазії [Teкст] / С.І. Похил, І.І. Торяник, О.М. Тимченко [та ін.] // Експериментальна та клінічна медицина. – 2014. - № 3. - С. 123-126. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10695.

17. Похил С. І. Особливості впливу бабезійної інфекції на будову шлунка нелінійних мишей (експериментально-морфологічне дослідження) [Електронний ресурс] / С. І. Похил, І. І Торяник, О. М. Тимченко [та ін.] // Аннали Мечниковського інституту. - 2014. - № 3. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2014_3_9.

18. Похил С.І. Роль патоморфологічної діагностики органів лімфоїдної системи у профілактиці бабезіозної інфекції [Teкст] / С.І. Похил, І.І. Торяник, О. М. Тимченко [та ін.] // Ветеринарна медицина. – 2014. – Вид. 99. - С. 111-112. – Режим доступу: http://jvm.kharkov.ua/sbornik/99/4_32.pdf.

19. Варбанец Л.Д. Характеристика липополисахарида Budvicia aquatica DLR 20186 [Текст] / Л.Д. Варбанец, Э.Л. Здоровенко, О.С. Броварская, С.И. Похил // Микробиология (РФ). - Том 83, № 1. – С. 49-55. – Режим доступа: DOI: 10.7868/S0026365614010169.

20. Пат. № 115268 Україна. МПК9 C12Q1/68, G01N33/50, A61K35/68. Спосіб детекції патогенних для людини бабезій за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції [Teкст] / Похил С.І., Білозоров О.П., Тимченко О.М. [та ін.]; заявник і патентовласник ДУ “ІМІ НАМН”; - № u201610662; заяв. 24.10.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. №7. Режим доступу: http://uapatents.com/11-115268-sposib-detekci-patogennikh-dlya-lyudini-babezijj-za-dopomogoyu-

multipleksno-polimerazno-lancyugovo -reakci.html.

21. Пат. № 132804 Україна. МПК (2019.01) С12N 1/00, G01N 1/30 (2006.01). Спосіб фарбування ооцист Сryptosporidium spp. для високодиференцїйної люмінесцентно-мікроскопічної детекції [Teкст] / Похил С.І., Яковенко Д.В. Тимченко О.М. [та ін.]; заявник і патентовласник ДУ«ІМІ НАМН». - № u201810021; заявл. 05.10.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. - Режим доступу: http://base.uipv.org/searchInvStat/showclaimdetails.php?IdClaim=314584&resId=1