head 

Лабораторія протимікробних засобів

 

Співробітники лабораторії:

  

КАЗМІРЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

завідувач лабораторією протимікробних засобів,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

 1. Іваннік Вікторія Юріївна - кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник

2. Шульга Наталія Миколаївна – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник

3. Довга Інна Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, провідний науковий співробітник

4. Гиржанова Інна Владленівна - кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник

5.     Поволокіна Інна Вікторівна – старший науковий співробітник

6.     Радченко Олена Олександрівна - старший науковий співробітник

7.     Волянська Надія Олександрівна - старший науковий співробітник

8.   Колотова Тетяна Юріївна - старший науковий співробітник 

[Поточний ISO-сертифікат]


Поточні публікації:

1. Євсюкова В. Ю. Застосування {2-N-[4-(6-метилбензотіазоліл-2)феніл] іміно-3-N- (2-етилфеніл) карбоксамідо-8-метил-2Н-пірано [3,2-c]піридин-5-іл} метилацетату як засобу з антикандидозною активністю / В.Ю. Євсюкова, А. Ю. Волянський, Н. М. Шульга, І. О. Журавель // Нововведення. – Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу НАМН України». – Київ. – 2014. – № 37. – С. 67-68.

2. Щербак О. М. 2‑(6‑гідроксиметил-9-метил- 2-(2'метоксифеніл)-5Нпіридо[ 4',3':5,6] пірано [2,3-d]піримідин-4-ілсуль- фаніл)  ацетамід з  антифунгальною активністю / О. М. Щербак, І. Ю. Кучма, П. С. Русак та ін. // Нововведення. – Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу НАМН України». – Київ. – 2014. – № 37. – С. 69-70.

3.Волянський Ю. Л. Застосування 5-гідроксиметил-2-іміно- 8-метил-2Н-пірано[2,3-с] піридин-3 -N-(3-фторофеніл) карбоксаміду як засобу з антикандидозною активністю / Ю.Л. Волянскький, В.Ю. Євсюкова, І.Ю. Кучма, І.О. Журавель та ін. // Нововведення. – Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу НАМН України». – Київ. – 2014. – № 37. – С. 68-69.

4.   Суходуб Л. Б. Вплив протимікробних компонентів біокомпозитних матеріалів на основі гідроксиапатиту на адгезію мікроорганізмів / Л. Б. Суходуб, Т. П. Осолодченко, Г. Є. Христян, В.В. Казмірчук та ін. // Запорізький медичний журнал. – 2014. – № 2(83). – С. 112-114.

5. Юдин И.П. Некультурабельная фракция Salmonella enterica появляется в процессе хлорной дезинфекции / И. П. Юдин, Б. И. Гушилик, С. И. Похил, Т. Л. Клыса, О. Н. Щербак // Науково-практична конференція «Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні» : (8–9 жовтня 2014 р., Київ). ‑ Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби). – 2014– Т. 23. - № 3–4. – С. 95-96.

6. Суходуб Л.Б. Визначення некультурабельного стану ентеробактерій за ознакою електрохімічної активності / Л. Б. Суходуб, І. П. Юдін, Б. І. Гушилик, С. І. Похил, В. В. Казмірчук // J. Clin. Exp. Med. Res., 2015. - № 3(1). Р. 51-56.

7. Мельник А. Л. Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота / А. Л. Мельник, І. М. Довга, Г. Є. Христян, О. О. Радченко, І. В. Поволокіна, В. В. Казмірчук // Клін. та експерим. патол.– 2015– Т. ІV. - № 1(51). – С. 281-284.

8.     Ведерникова И.А. Исследование свойств наночастиц цинк ферум (ii) ферриту / И. А. Ведерникова, А. А. Коваль, А. В. Фаталиева, О. Н. Щербак, В. В. Казмирчук, Б. И. Гушилик // Вестник таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2015– Т. 160. - № 1/2. – С. 281-284.

9. Бойко Н. Н. Протимікробна активність препаратів для лікування інфекційних захворювань пародонту / Н. Н. Бойко, А. И. Зайцев, Т. П. Осолодченко,  А.Л. Мельник, В.В. Невмержицький, Т.О. Волков, В.В. Казмірчук // Фітотерапія. Часопис - 2015. – № 2. - С. 22-25.

10.Методи розрахунку інтегральних показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів : [метод. реком.] / М. М. Бойко, О. І. Зайцев, С. І. Похил, Т. П. Осолодченко, В. В. Казмірчук, Л. В. Нефьодова, Б. І. Гушилик, А. Л. Мельник, В. В. Невмержицький, Г. Є. Христян. – Київ, 2015. – 29 с.

11.     Зайцев О.І. Метод інтегрального оцінювання протимікробної активності препаратів / О.І. Зайцев, Л.В. Яковлєва, М.М. Бойко, С.І. Похил, В.В. Казмірчук та ін. // інформаційний лист № 65 / МОЗ. – Київ. – 2015. – 6 с.

12.     Казмірчук В. В. Оцінка протимікробної активності спиртового екстракту хмелю / В. В. Казмірчук, А. Л. Мельник, І. А. Воронкіна, В. В. Невмержицький, Т. О. Волков // Вісник проблем біології і медицини - 2015. – Вип. 3(2). - С. 136-140.

13.     Boyko N.N. Study of antimicrobial activity of medications for wound treatment / N.N. Boyko, N.N. Zaytsev, T.P. Osolodchenko, A.L. Melnik, V.V. Nevmerzhitskiy, T.O.Volkov, V.V.Kazmirchuk // Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 2328-2150, USA). - 2015. – V. 3 – № 7. ‑ P. 350-355.

14. Бойко М. М. Скринінг протимікробних властивостей спиртоводних витяжок із деяких видів ефіроолійної сировини / М. М. Бойко, О. І. Зайцев, Т. П. Осолодченко, І. М. Довга, В. В. Казмірчук // Фітотерапія. Часопис - 2015. – № 3. - С. 38-43.

15.     Казмірчук В. В. Перспективи використання хмелепродуктів для лікування запальних захворювань порожнини рота / В. В. Казмірчук, Р. І. Рудик, А. Л. Мельник, Т. О. Волков, Н. О. Волянська, Н. М. Шульга // Актуальні проблеми сучасної медицини - 2015. – Т. 15. – Вип. 3(51). - С. 283-288.

16.   Бойко Н. Н. Исследование интегральной противомикробной активности препаратов для лечения инфекционных заболеваний ротоглотки / Н. Н. Бойко, А. И. Зайцев, Т. П. Осолодченко, А. Л.Мельник, Т. О. Волков, В. В. Казмирчук // Инновации в медицине и фармации 2015: материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной, Е. В. Барковского, Т. В. Тереховой – Минск: БГМУ. - 2015. – С. 795‑800.

17. Завада О. А. Изучение противогрибкового действия производных имидазо[1,2-a]пиразина и имидазо[1,2-a]пиримидина / О. А. Завада, И. А. Журавель, В. В. Казмирчук // Инновации в медицине и фармации 2015: материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / под ред. А.В. Сикорского, О.К. Дорониной, Е.В. Барковского, Т.В. Тереховой – Минск: БГМУ. - 2015. – С. 861-863.

18.     Vedernikova I. Study of properties for zinc iron (ii) ferrite nanoparticles / I. Vedernikova, A. Koval, A. Fataliyeva, V. Makarenko, I. Dovga, V. Kazmirchuk, B. Gushilyk // International Journal of Innovative Drug Discovery. – 2015. – V. 5 - № 1. – С. 46-48.

19.     Спосіб отримання антисептичного кальцій-фосфатного покриття : несекретна завершена технологія № 0615U000087 / Суходуб Л. Б., Христян Г.Є, Казмірчук В. В. Шульга Н. М., Сорокоумов В. П., Поволокіна І. В., Невмержицький В. В., Радченко О. О., Щербак О. М., Юдін І. П., Чумаченко О. О., Чурсін В. В. ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» ; опубл. 18.11.2015.

20.     Ведерникова И. А. Исследование свойств наночастиц цинк ферум (ii) фериту / И. А. Ведерникова, А. А. Коваль, А. В. Фаталиева, О. Н. Щербак, В. В. Казмирчук, Б. И. Гушилык // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2015. – Т. 160, № 1/2. – С. 281–284.

21.     Гушилик Б. І. Оцінка ефективності нової композиції для ерадикації Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / Б. І. Гушилик, О.М. Савінова, В.І. Чернявський, І. В. Короваєва, В. В. Казмірчук // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2015. – Т. 15 – Вип. 4(52). - С. 167-172.

22.     Юдін І. П. Відновлення in vivo некультурабельної субпопуляції Salmonella enterica / І. П. Юдін // Аннали Мечниковського інституту. - 2015. - № 4. – С. 82 – 85.

23.     Гушилик Б. І. Застосування напівсинтетичних пеніцилінів у складі протимікробних композицій для лікування інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту / Б. І. Гушилик // Медицина сьогодні і завтра. – 2015. ‑ № 4(69). – С. 5‑10.

24.     Гушилик Б. І. Оцінка ефективності нової композиції для ерадикації Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / Б. І. Гушилик, О. М. Савінова, В. І. Чернявський, І. В. Короваєва, В. В. Казмірчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. ‑ 2015. – Т. 15, Вип. 3 (51). ‑ С. 198‑201.

25.     Бойко Н. Н. Противомикробная активность вытяжек из растительного сырья, содержащего фенольные соединения. Сообщение 1 / Н. Н. Бойко, А. И.Зайцев, Т. П. Осолодченко, А. Л. Мельник, В.В. Невмержицкий, В. В. Казмирчук // Фармаком. – 2015. ‑ № 3/4 ‑ С. 59-65.

26.     Study of antimicrobial activity of medications for wound treatment / N. N. Boyko, A. I. Zaytsev, T. P. Osolodchenko, A. L. Melnik, V. V. Nevmerzhitskiy, T. O. Volkov, V. V. Kazmirchuk // Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 2328-2150, USA). – 2015. – V. 3, № 7. – P. 350–355.

27.     Исследование противомикробной активности лечебно-косметических средств для применения в стоматологии [Електронний ресурс] / Н. Н. Бойко, А. И. Зайцев, Т. П. Осолодченко, А. Л. Мельник, И. Н. Долгая // Аннали Мечниковського Інституту. – 2015. – № 3. ‑ С. 66‑71.

28.     Казмирчук В.В. Открытие Helicobacter pylori – революционный этап развития гастроэнтерологии / В. В. Казмирчук, И. В. Короваева, Б. И. Гушилик, И. Н. Долгая, В. Ю. Иванник // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. ‑ № 1 (70). – С. 26-32.

29.     Спосіб отримання антисептичного кальцій-фосфатного покриття : нововведення / Л. Б. Суходуб, Г. Є. Христян, В. В. Казмірчук, Н. М. Шульга // Інформаційний бюлетень НАМН України (додаток до "Журналу Національної академії медичних наук України". Київ, 2016. Вип. 41. C. 75‑76.

30.     Гушилик Б. І. Формування резистентності у Salmonella enteritidis щодо нових протимікробних композицій для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту бактеріального ґенезу / Б. І. Гушилик // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. ‑ № 3 (72). ‑ С. 25‑29.

31.     Composite materials based on zinc sulfide and zinc oxide: structural and biocidal properties [Electronic resource] / L. B. Sukhodub, G. E. Khrystian, L. F. Sukhodub, N. M. Shulga, A. M. Meshkov, V. V. Kazmirchuk, A. V. Martynov // Annals of Mechnikov Institute. – 2016. № 4. P. 34‑39. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/

32.     Мельник А. Л. Протимікробні властивості та перспективи застосування в стоматології нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного / А. Л. Мельник // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016 – № 3 (72). – С. 39–43.

33.     Макаренко В. Д. Современные представления об острых кишечных инфекциях у детей / В. Д.Макаренко, Б. И.Гушилик, Д. В Яковенко., В. Ю. Иванник, С. В. Похил // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. ‑ № 2 (75). ‑ С. 27–33.

34.     Нанокомпозитні покриття, їх розроблення та застосування у сучасній стоматології / Христян Г. Є., Мельник А. Л., Торяник І. І., Трофімов М. В., Казмірчук В. В. // Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph / Lublin: Izdevnieciba: Baltija Publishing, 2017. Vol. 2. С. 197–212.

35.     Христян Г. Є. Нанокомпозитні покриття на основі гідроксилапатиту та хітозану для медичних імплантів // Експериментальна і клінічна медицина. 2017. № 3 (76). С. 26‑34.

36.      Kazmirchuk V.V. Differential diagnostics of acne M variety (acne vulgaris). Тypological analysis of its structural-functional component [Text] / V.V. Kazmirchuk, T.M. Moiseienko, I.I. Torianyk, N.G. Popova // Scientific discussion. - Praha. - 2017. - V.1. - № 12. - P. 7-12.

37.     Pharmacological research of the dental gel with carbon dioxide humulus lupulus extract [Electronic source] // A. V. Martynov, A. L. Melnik, V. V. Kazmirchuk, T. M. Nosalska, T. V. Bomko, L. M. Dovga, I. V. Povolokina, I.Y.Kuchma | // Annals of Mechnikov Institute. – 2017. – № 1.

38.      Протимікробний засіб для підвищення ефективності лікування та профілактики запальних захворювань ротової порожнини (ЗЗРТ) : [нововведення] / Бойко М. М., Зайцев О. І., Похил С. І., Осолодченко Т. П., Казмірчук В. В., Нефьодова Л. В., Гушилик Б. І., Мельник А. Л., Невмержицький В. В., Христян Г. Є. // Інформаційний бюлетень. Додаток до "Журналу Національної академії медичних наук України". Київ, 2017. Вип. 43. C. 76‑77.

39.     Інтегральні методи розрахунку показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів (ПМААЛЗ) : [нововведення] / Казмірчук В. В., Мельник А. Л., Христян Г. Є., Рудик Р. І., Бойко М. М., Волков Т. О., Волянський Д. Л., Ляшенко М. І., Довга І. М., Поволокіна І. В., Шульга Н. М., Трофимчук Г. І., Сергеєв Р. К., Сорокоумов В. П., Макаренко В. Д., Юдін І. П. // Інформаційний бюлетень. Журнал Національної академії медичних наук України. Додаток. Київ, 2017. Вип. 43. C. 77.

40.     Мікроскопічна реакція слизової та сполучнотканної складових зубоальвеолярних зон на застосування нанокомпозитивних покриттів стоматологічних імплантів [Текст] / І.І. Торяник, Г.Є. Христян, В.В. Казмірчук, В.П. Сорокоумов // International research and practice conference «Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine», 2017, Lublin, Republic of Poland. - С. 101-104.

41.     Моісеєнко Т.М. Перспективи розробки протимікробних засобів на основі рослинної сировини для лікування вугрової хвороби [Текст] / Моісеєнко // Експериментальна і клінічна медицина. - 2017. - № 3 (76). - С. 9-14.

42.     Pharmacological research of the dental gel with carbon dioxide humulus lupulus extract [Electronic resource] / A. V. Martynov, A. L. Melnik,V. V. Kazmirchuk, T. M. Nosalska,T.V. Bomko, I. M. Dovga, I. V. Povolokina, I. Y. Kuchma // Annals of Mechnikov Institute. – 2017. – № 1. – P. 62-66

43.     Христян Г.Є. Нанокоппозитивні покриття на основі гідроксилапатиту та хітозану для медичних імплантів [Текст] / Г.Є. Христян // Експериментальна і клінічна медицина. - 2017. - № 3 (76). - С. 26-34.

44.     Гушилик Б.И. Современные представления об острых кишечных инфекций у детей [Текст] / Б.И. Гушилик, В.Д. Макаренко, Д.В. Яковенко, В.Ю. Иванник, С.В. Похил // Експериментальна і клінічна медицина. - 2017. - № 2 (75). - С. 27-33.

45.     Композитні покриття із протимікробними властивостями для стоматологічних імплантів [Текст] / Г. Є. Христян, В. В. Казмірчук, В.Ю. Іваннік, І. П. Юдін, О. В. Возний, А. Л. Мельник, Л. К. Сорокоумова // Експериментальна і клінічна медицина. - 2018. - № 1 (78). - С. 61‑69.

46.     Аналіз протимікробних властивостей нанокомпозитних покриттів стоматологічних імплантів / Христян Г .Є., Торяник І. І., Казмірчук В. В. // Молодий вчений "Тенденції розвитку медичної науки та практики: досвід країн Східної Європи та перспективи України", Рига. Латвія, 2018. Том 2. С. 114–129.

47.     Чутливість збудників периімплантних захворювань до нових нанокомпозитних покриттів на основі гідроксилапатиту [Текст] / В. В. Казмірчук, Г. Є. Христян, В. Ю. Іваннік, О. В. Возний, А. Л. Мельник // Scientific journal materials. ACADEMY Journal. Chief Editor Germany Susan Belih. – Spain, Barcelona, 2018. 2(4). P. 91‑103.

48.      Аналіз протимікробних властивостей нанокомпозитних покриттів стоматологічних імплантів [Текст] / Г. Є. Христян, І. І. Торяник, В. В. Казмірчук // Молодий вчений «Тенденції розвитку медичної науки та практики: досвід країн Східної Європи та перспективи України», Ріга. Латвія, 2018. № 3. С. 114 – 129.

49.      Перспективы разработки лекарственных средств на основе углекислотного экстракта хмеля для лечения заболеваний стафилококковой этиологии [Текст] / В. В. Казмирчук, В. Ю. Иванник, В. В. Невмержицкий, Т. Н. Моисеенко, Т. А. Волков // Scientific journal materials. ACADEMY Journal. 2(4), 2018 / Chief Editor Germany Susan Belih. – Spain, Barcelona, 09.03.2018. – Р. 104-110.

50.      Роль та значення prurigo у диференційній діагностиці acne vulgaris [Текст] / Т. М. Моісеєнко, І. І. Торяник, В. В. Казмірчук, В. Ю. Іваннік // The 5th International conference «Science and society» (June 15, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. – P. 839-847.

51.     Young and Old Animals Use Different Strategies for Forming an Immune Response to Infectious Agents (Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli) [Теxt] / V. V. Minuchin, E. M. Klimova, A. I. Boshkov, T. I. Kovakenko, I. V. Belozerov // Advance in Gerontology, 2018. – Vol. 8. – No. 4. - P. 284-291.

52.     Роль інгібітора активатора плазміногену 1 типу у розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2 типу [Text] / В. В. Miнухін, Д. В. Мінухіна, В. Д. Бабаджан, П. Г. Кравчун, В. А. Гаврилюк // Multidisciplinary Sci. Ed. International Academy Journal. – 2018. – 2(20). – Vol. 2. – С. 38-43.

53.     Антистафілококова активність вуглекислотного екстракту хмеля [Текст] / В. В. Невмержицький, В. Ю. Іваннік, В. В. Казмірчук, Т. М. Моісеєнко, Т. О. Волков, І. І. Торяник, Л. К. Сорокоумова, В. П. Сорокоумов // Вісник Вінницького національного медичного університету «Актуальні питання стратегії тактики застосування і дослідження антибіотиків, антисептиків, дезинфіктантів», 20-21 вересня 2018 р. м. Вінниця – С. 297-300.

54.     Мінухін В. В. Молодые и старые животные используют различные стратегии формирования иммунного ответа н инфекционные агенты (Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli) [Текст] / В. В. Мінухін, Е. М. Климова, А. И. Божков, Т. И. Коваленко, И. В. Белозеров // Успехи геронтологии. – 2018. – Т.31. – № 3. – С. 330-338.

55.     Мінухін В. В. Прогностичне значення маркерів ендотеліальної дисфункції в діагностиці ступеня атеросклеротичного ураження коронарних судин у хворих із гострим інфарктом міокарда з коронарним стентування [Текст] / В. В. Мінухін, Д. В. Мінухіна, В. Д. Бабаджан, В. В. Бойко, Д. В. Мінухін, Д. О. Євтушенко // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85 – № 9 – С. 50-53.

56.      Мінухін В. В. Зміни в системі асиметричний диметиларгініну-NO-синтетаза у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу [Текст] / В. В. Мінухін, Д. В. Мінухіна, В. Д. Бабаджан, П. Г. Кравчун // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т. 20. – № 6(111). – С. 746-752.

57.     Моісеєнко Т.М. Клініко-морфологічна характеристика acne vulgaris [Text] / Т.М. Моісеєнко, І.І. Торяник, В.В. Казмірчук // International research and practice conference «Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine» October 20-21 2017, Lublin, Republic of Poland. - С. 64-66.

58.      Роль резидентної мікрофлори у етіопатогенезі запальних захворювань пародонту (за даними клініко-епідемічних даних та наближених ретроспектив) [Text] / А.Л. Мельник, І.І. Торяник, О.В. Возний, В.В. Казмірчук International research and practice conference «Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine» October 20-21 2017, Lublin, Republic of Poland. - С. 60-63.

59.     Вплив декаметоксину на протимікробну активність нанокопозитивних покриттів стоматологічних імплантів із вмістом колагену [Text] / Г.Є. Христян, І.І. Торяник, В.В. Казмірчук International research and practice conference «Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine» October 20-21 2017, Lublin, Republic of Poland. - С. 90-93.

60.     Казмірчук В. В. Перспективы разработки лекарственных средств на основе углекислотного экстракта хмеля для лечения заболеваний стафилококковой этиологии [Text] / В. В. Казмирчук, В. Ю. Иванник, В. В. Невмержицкий, Т. Н. Моисеенко, Т. А. Волков // International scientificpractical conference "Actual problems of applied sciences" 2018(IV). - P. 104-110.

61.     Сhristian G. E. Рівень протимікробної активності нових нанокомпозитних покриттів для стоматологічних імплантів [Text] / G.E. Сhristian., І. Р. Yudin, І. І. Torіanyk, V. Y. Ivannik, V. V. Kazmirchuk // International scientific-practical conference "Actual problems of applied sciences" 2018(IV). - P. 12-19.

 

     Монографії, підручники, посібники та ін.:

1.     Панченко Л.А. Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты / Л. А. Панченко, Е. А.Куликова, С.И. Васина, В.В. Казмірчук та ін. // Монография. – Харьков, «Планета-Принт» – 2014. – 157 с.

2.     Popov N. N. Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity : A Textbooc for Lectures / N. N. Popov, S. G. Malanchuk, V. V. Kazmirchuk, E. V. Ognivenco et al. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. 2014. – 104 p.

3.     Казмірчук В.В. Аналіз причин розвитку та сучасний погляд на патогенез і методи лікування acne vulgaris [Text] / В.В. Казмірчук, Т.М. Моісеєнко, І.І. Торяник, В.Д. Макаренко, В.В. Невмержицький // «Development and modernization of medical science and practice: experience of poland and prospects of Ukraine». – Lublin, Republic of Poland, 2017. - V.1. – P.102-117.

4.      Похил С.І. Клініко-лабораторні алгоритми діагностики поєднаних вірусно-бактеріальних та паразитарних інфекцій [Text] / С.І. Похил, І.І. Торяник, І.В. Сорокіна, Т.О. Волков, В.В. Казмірчук // «Development and modernization of medical science and practice: experience of poland and prospects of Ukraine». – Lublin, Republic of Poland, 2017. - V.2. – P.103-119.

5.     Похил С. І. Бабезіоз / С. І. Похил, К. І. Бодня, І. І. Торяник, О. М. Тимченко, І. В. Сорокіна, В.В. Казмірчук // Колективна монографія. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 204 с.

6.     Христян Г. Є. Нанокомпозитивні покриття, їх розроблення та застосування у сучасній стоматології [Text] / Г.Є. Христян, А.Л. Мельник, І.І. Торяник, В.В. Казмірчук, М.В. Трофімов, В.В. Казмірчук // «Development and modernization of medical science and practice: experience of poland and prospects of Ukraine». – Lublin, Republic of Poland, 2017. - V. 2. – P.196-211.

7. Казмірчук В.В. Макаренко Константин Константинович. Основатель кафедры детских инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования / В. В. Казмірчук, В.Д. Макаренко, М. К. Макаренко // Монографія. – Х. Пленета-Принт, 2018. - 71 с.

8.     Попов Н. Н. Механизмы изменчивости вирусов / Н. Н. Попов, Т. Ю. Колотова, В. В. Казмирчук, В. Г. Чернуский, А. Ю. Волянський // Монография. – Харьков: издательство «Форт», 2018. – 208 с.

9.     Основы общей иммунологии: ученик / под общей редакцией проф. Н.Н. Попова. – Харьков : Издательство «Форт», 2018. – 290 с. 

10.Torianyk I. I. Хіміко-фізичні аспекти препарату хмелю та його дія у ліках від акне / I. I. Torianyk, T. M. Moiseienko, V. V. Kazmirchuk // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine «Monograph»: Іzdevnieciba Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2019. - С. 308-321.

11. Христян Г. Є. Роль препаратів хмелю вуглекислотного в усуненні ускладнень ранового процесу / Г. Є. Христиан, І. І. Торіаник, В. В. Невмргицький // Монографія. Розвиток сучасної науки: досвід європейських країн та перспективи для України. - Рига, Латвія. 2019. - C. 332


 

Патенти

1.     Пат. на корисну модель № 89955 Україна, U МПК (2014.01) A61F 2/02 (2006.01) A61L 27/00 A61L 27/54 (2006.01) Спосіб отримання антисептичного кальцій-фосфатного покриття / Суходуб Л. Б., Христян Г. Є., Казмірчук В. В., Шульга Н. М. та ін.; заявник і патентовласник ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України». – № u 2013 12526 ; заявл. 25.10.13; опубл. 12.05.2014. – Бюл. № 9/2014.

2.     Патент на корисну модель № 107411, UA, МПК C12Q1/04. заявл. 21.10.2015; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. Спосіб визначення мембранного потенціалу клітин стресіндукованих некультурабельних ентеробактерій / І. П. Юдін, С. І. Похил, В. В. Казмірчук, Б. І. Гушилик

3.  Патент на корисну модель № 110799 UA, МПК A61K 8/97, A61Q 5/02, A61Q 11/00, A61Q 19/10. Лікувально-косметичні фітозасоби для місцевого застосування / М. М. Бойко, О. І. Зайцев, І. Д. Євтушенко, А. В. Євтушенко, Т. П. Осолодченко, В. В. Казмірчук, Т. О. Волков, В. В. Невмержицький, А. Л. Мельник, Т. М. Моісеєнко, Є. Т. Жілякова, О. О. Новіков ; заявник та патентовласник: Національний фармацевтичний університет. – u201603243 ; заявл. 29.03.2016 ; опубл. 25.10.2016. – Бюл. № 20. – 8 с.

4.     Патент на корисну модель № 92250 UA, МПК А61К 31/00, А61К 9/16, А61К 47/00. Засіб для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter pylori / В. В. Казмірчук, Б. І. Гушилик, А. О. Новицький, А. В. Фаталієва, І. П. Юдін, В. В. Власенко, І. О. Ведерникова, І. Ф. Білоконь, С. Л. Крестецька, В. І. Чернявський, О. Р. Гіршфельд, О. І. Грішина, Н. М. Шульга, І. В. Поволокіна, В. Д. Макаренко, І. Ф. Невмержицький; заявник та патентовласник: ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", Казмірчук В. В. – u201401763 ; заявл. 24.02.2014. ; опубл. 11.08.2014. – Бюл. № 15. – 3 с.

5.     Патент на корисну модель № 113906 UA, МПК А61К 31/00, А61К 8/97, C12C 3/08, А61Q 11/00, А61P 31/04. Протимікробний засіб для лікування захворювань ротової порожнини / Казмірчук В. В., Мельник А. Л., Христян Г. Є., Рудик Р. І., Бойко М. М., Волков Т. О., Волянський Д. Л., Ляшенко М. І., Довга І. М., Поволокіна І. В., Шульга Н. М., Трофимчук Г. І., Сергеєв Р. К., Сорокоумов В. П., Макаренко В. Д. ; заявники та патентовласники: ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Казмірчук В. В. – u201606491 ; заявл. 13.06.2016. ; опубл. 27.02.2017. – Бюл. № 4. – 8 с.

6.      Патент на корисну модель № 121800 (UA); МПК А61L 2/03, C25B 9/00, C02F 1/46, C02F 9/06, C02F103/00. Пристрій для електрохімічної активації води, рідких речовин / Непорада В.П., Непорада Н.В., Желіба М.Д., Казмірчук В.В., Майданюк В.П., Банюк М.І., Кальчук Р.Д., Непорада І.В., Непорада М.Г., Брянцев П.А., Грицьков О.А., Яковенко О.О., Басюк В.С., Лавренюк П.С., Кондрацький В.М., Кононенко В.В. ; заявники та патентовласники: Одеський національний медичний університет; ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Казмірчук В.В.; Непорада В.П. - u201707978; заявл. 31.07.2017. ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 3 с.

7.     Аплікаційний сорбційний засіб для лікування ранових інфекцій [Текст] / В.В. Мінухін, Г.М. Чернякова, Є.П. Воронін, Л.В. Носач, О.О. Вовк // Патент на винахід № 117179. Номер заявки а 2016 12020. Дата подання заявки 28.11.2016. Дата, з якої є чинним права на винахід: 25.06.2018. Публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.

8.  Спосіб моделювання інфікованої опікової рани у лабораторних тварин [Текст] / В.В. Мінухін, Г. М. Чернякова, О. О. Вовк // Патент на корисну модель № 123558. Номер заявки u 2017 10737. Дата подання заявки 06.11.2017. Дата, з якої є чинним права на корисну модель: 26.02.2018. Публ. 26.02.2018, Бюл. № 4.